header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Bilde: fra Pixabay.com

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

Flag of WHO red

Flagget til Verdens helseorganisasjon. Bilde: Wikimedia commons.

Til helsestatsråd, Ingvild Kjerkol, Ap, og Per Olav Lundteigen, Sp, med fleire.

Eg les på ulike nettstader at helsestatsråden, Ingvild Kjerkol, Ap, den 23. mai 2022, overleverte på vegne av Regjeringa, kontrollen over vår helsepolitikk til WHO (World Health Organization). Eg vil gjerne vite om dette stemmer at norske styresmakter held fram med suverenitetsavståelse til utanlandske og overstatlege organisasjonar og samanslutningar?

Om dette stemmer så vil eg nemne § 1 i Grunnlova der det heiter at: «Kongeriket Norge er et frit, selvstendigt, udeleligt og uafhendelig Rige.» Eg ber statsråden og andre som mottek mi bekymringsmelding merke seg spesielt ordet uafhendelig. I samband med § 1 kan eg nemne § 83 i Straffelova, der det heiter: «Den som rettsstridig søker at bevirke eller medvirke til, at Norge eller nogen Del av Riget bringes under fremmed Herredømme eller indlemmes i anden Stat, eller at nogen Del av Riget løsrives, straffes med hefte i mindst 8 Aar eller med fængsel fra 8 Aar indtil 21 Aar.»

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995. Medlemskap i FMI kr 300,–. 

Eg finn også grunn til å spørje statsråden om ho og regjeringa, Ap saman med Sp, har drøfta denne suverenitetsavståelsen med folket? Eg finn det også merkeleg at Senterpartiet, som har gjeve inntrykk av å ville verne om norsk suverenitet på norsk område, kan la seg kjøpe til å delta i avståing av norske forhold til internasjonale organ. Nemner også at då Vassressurslova vart vedteken i Stortinget i 2001, var det berre Kystpartiet som røysta mot lova, og at dermed Sp røysta for. Per Aslak Ertresvåg skriv om dette i boka Makten bak Makten. Her skriv Ertresvåg at Lova tillet salg av vassverka våre til utlandet.

Elles veit vi no om ACER, der Noreg har overlate vasskrafta vår, Marrakesh-avtalen skulle underskrivast i mest mogeleg løyndom, men vart så kjend og som førde til litt rabalder i folket, men fru Solberg og co pressa gjennom å binde Noreg til FNs migrasjonsplan. Vidare synes eg å minnast at finanspolitikken fekk EU hand om, slik dei styrer norske logrande politikarar, og der andre offentlege avgjerder som vedgår oss vert fatta og bestemte frå Brüssel.

Abonnement Norge Er Vårt kr 120,–. Enkeltnummer kr 65,–. Kontonr.: 0530.40.68169.

Vi er inne i ei tid då stadig meir av våre norske interessar vert overførde til internasjonale forum og eg finn dette å vere i strid både med Grunnlova og Straffelova sine ord, som eg alt har referert frå. Eg er sterkt bekymra over å sjå at all offentleg forvaltning og beslutningsorgan består av det same miljø med dei same interessar med vennskap og kjennskap. Dette kan eg ikkje sjå tjenar mitt eige folk og land. Men eg ser også at folket – vi nordmenn – ikkje har nokon instans der våre bekymringar kan rettast. Media er på styresmakta sitt parti i alle saker, der vil dei også vere lojale, for det er politikarane som støttar presse og resten av media med pengar, skryt og velvilje, og dei fleste får såleis snill handsaming av media sine tilsette. Politikarar og andre i det offentlege systemet som ikke er politisk korrekte vert nøytraliserte og halde mest mogeleg unda det offentlege ordskifte!

Norvald Aasen
Askvoll, 5.6.2022


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 73 guests og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. – E-post: fmi[at]fmi[dot]no – Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) – Kontonr.: 0530.40.68169 – Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX – IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 – Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015