header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Bilde: fra Pixabay.com

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

Tidligere publisert i "Norge Er Vårt" nr. 2-2010.

raserFor en tid siden fikk jeg tilsendt en lærebok ”Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering” for 9. klasse. Jeg vet ikke i hvilken utstrekning boken benyttes, men den er utgitt på Gyldendal forlag i 1996, så etter all sannsynlighet er den i bruk i skolen i dag. Boken har et eget kapitel om rasisme, og dette kapittelet innledes med en plakat med teksten NORGE FOR NORDMENN, og så kommer et kapittel med overskriften ”Raser”, som innledes slik:

”Slik planter og dyr kan deles inn i ulike raser, kan det samme gjøres med menneskeheten, sa vitenskapsmenn på l800-tallet. Ordet rasisme står for troen på at menneskeheten kan deles inn i ulike raser. Innenfor vitenskapen på l800-tallet trodde man at mennesker fra forskjellige steder i verden hørte til forskjellige menneskeraser. Disse rasene mente man hadde forskjellige egenskaper...”.

Dette gjaldt nok ikke bare på l800-tallet, men også gjennom hele det 20. århundre, og fremdeles i dag er det nok et stort flertall både i Norge og i de fleste andre land at Jordens befolkning består av flere menneskeraser, selv om ikke alle er helt enige om inndelingen og benevnelsen av rasene.

Ellers har boken mye om rasisme og nazistenes behandling av jødene, en uendelighet om det gamle testamente og korrigering av historien fra den tiden, et par sider om Karl Marx, Darwins utviklingsteori og hans syn på kristendommen og massevis om islam. Et kapittel, ”Religion og nasjonalstaten” gir en underlig beskrivelse av nasjonalitet. I det hele tatt virker boken som et forsøk på indoktrinering i internasjonal sosialisme etter beste sovjet-mønster. Jeg anbefaler foreldre med barn i den alktuelle alder å spørre sine barn om de bruker denne boken på skolen, se gjennom boken og eventuelt protestere mot slik indoktrinering.

Mens noen mener at det ikke eksisterer forskjellige menneskeraser, synes alle å være enige om at det eksisterer forskjellige dyreraser, og at disse har ulike egenskaper. I min ungdom regnet man med noen få saueraser i Norge. Selv har jeg hatt sauer av tre forskjellige raser, og vi skiftet sauerase bl.a. fordi min kone var interessert i best mulig ull.

Vi har også hatt kaniner av ulike raser. Vi var de første i Asker som hadde ullproduserende kaniner, som produserte opp mot en kilo angoraull per år.

På eiendommen vår har vi også hatt bier – 3 forskjellige raser med vidt forskjellige egenskaper. Den første var en blanding av italienere og nordisk, som var så sinte at de kunne være direkte farlige. Jeg nevnte dette for lederen av Dronningavlstasjonen, som lå like i nærheten, og han tilbød meg en ny og nesten uprøvd rase, buckfast, som han hadde importert fra Amerika. De viste seg å være så late at de nesten ikke produserte noe honning. I Asker Birøkterlag ble vi så enige om at alle skulle satse på krainer-bier, som den gang ble regnet for å være de beste.

Mens enkelte sterke politiske krefter i Norge hevder at det ikke eksisterer menneskeraser, er det interessant å konstatere at de landene som har hatt de største raseproblemene, USA og Sør-Afrika i sine folketellinger inndeler befolkningen i raser, selv om inndelingen i disse landene er noe forskjellig. Her er de siste folketellingene jeg har: Se tabell.

Alle bevarer sin nasjonalitet hele livet, selv om de flytter til et annet land og får statsborgerskap der.

Norge er nordmenns fedreland, og nordmenn er en nasjon innen den hvite rase.

I mer enn tusen år har en del av landet vært bebodd av samer, som er et annet folkeslag og har en annen kultur. Tross flere forsøk fra norske myndigheter på å gjøre samer til nordmenn, har dette vist seg ikke å være mulig, og samene står i dag sterkere som et eget folkeslag og en egen nasjon enn noen gang med sitt eget flagg, nasjonalsang, eget sameting, spesiell lovgivning og enerett til reindrift i sine områder.

Også andre nasjonaliteter og folkeslag har kommet til Norge. På 1600-tallet kom cirka 1500 skogfinner. Mange av disse giftet seg snart norsk, og skogsamene er i dag fullstendig assimilert. Mange forteller at de er av skogfinneslekt, men det finnes i dag knapt noen rene skogfinner igjen, og de lever fullstendig som andre nordmenn.

Norge har også i mer enn hundre år hatt mindre grupper av andre folkeslag, nemlig sigøynere og tatere. De fleste taterne er helt assimilert, men noen få har opprettholdt deler av sin kultur, og noen påberoper seg ved enkelte anledninger å være tatere. Sigøynerne derimot har ikke latt seg assimilere, men behandles fremdeles som en egen gruppe.

Siden 1970-årene har det vært en innvandring av fremmede folkeslag, kulturer, religioner og raser, som ingen tidligere hadde drømt om. De fleste har etter faste regler etter et visst antall år fått norsk statsborgerskap, og noen er blitt fullstendig integrert i vårt samfunn. Men en betydelig del av innvandrerne har opprettholdt sin egen religion, kultur og hele sitt levesett slik at vi har fått en rekke minoriteter slik at innvandringen har medført store endringer i vårt samfunn og helt nye problemer med språkopplæring, religion og ikke minst kriminalitet.

Masseinnvandringen er etter hvert blitt så omfattende og assimileringen av innvandrerne er blitt så dårlig at vi må regne med at innen en historisk kort tid vil nordmenn bli en minoritet i det som fremdeles er vårt eget land, og en betydelig del av landets innbyggere vil sokne til religionen islam. Det finnes knapt noe land i verden hvor islam er den dominerende religion og der kristne får leve i fred. På denne bakgrunn er det i dag nødvendig med drastiske tiltak, hvis fremtidige generasjoner skal kunne oppleve Norge som vårt eget land.

Mine forslag er:
  1. Ingen utlendinger innvilges norsk statsborgerskap.
  2. Ingen asylsøkere gis oppholdstillatelse i Norge ut over våre folkerettslige forpliktelser.
  3. Avtalen med FN om mottak av kvoteflyktninger sies opp.
  4. Eventuell familiegjenforening og bosetting ved ekteskap må ikke skje i Norge, men i vedkommendes eget eller et annet land.
  5. All økonomisk støtte til innvandrere og omkostninger til opplæring i norsk forutsettes tilbakebetalt før vedkommende gis adgang til å føre penger ut av Norge.
  6. Hvis innvandrere eller andre utlendinger begår kriminalitet i Norge, søkes straffen gjennomført i vedkommendes hjemland. Innvandrere og utlendinger må ikke gis anledning til å sone sammen med nordmenn.

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 72 guests og ingen medlemmer på besøk.


 
E-post: fmi[at]fmi[dot]no – Kontonr.: 3905.24.78654.
FMI ©2006-2015