header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Bilde: fra Pixabay.com

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

Dagens mennesker kan ikke forestille seg at vår vesterlandske judeo-kristne kultur er i oppløsning, og kommer sannsynligvis til å gå til grunne. Det høres utenkelig ut. Edward Gibbon1  (1737-1794) har skrevet "Historien om nedgangen og forfallet til det romerske riket". Ett av historielitteraturens klassiske verker. Gibbon la stor vekt på kristendommens forfall når det gjaldt Romerrikets oppløsning. Det er påvist noen særpregede utviklingstrekk som årsaker til at en rekke riker har gått til grunne.

Arnold Joseph Toynbee (1889-1975), professor ved London Universitet, skrev 12-bindsverket "Study of History"2.  Det er spennende forskningsresultater han legger fram. Han forklarer hvordan sivilisasjoner oppstår, vokser og er på høyden noen generasjoner, for så å forfalle, forvitre og bli borte. Toynbee spør: Hvorfor begynte forfallet? Når begynte det? Han gransket rikers etikk og moral, men også sosiale og økonomiske årsaker. Toynbee's forsøk på å formulere en helhetsoppfatning av det historiske forløp ble møtt med sterk kritikk, i særdeles fra marxistiske, leninistiske historikere.

Kulturfilosofen Oswald Spengler
(1880-1936), fra Tyskland, arbeidet med parallelle studier. Han er særlig kjent for sine teorier om kulturers biologiske rytme og historiens gjentagelser. I vår sammenheng er Spengler særlig interessant på grunn av hans mest kjente studie, "Vesterlandenes Undergang.”3  Han påstår at en sivilisasjon gjennomlever de samme fasene som levende organismer: fødsel, barndom, ungdom, manndom, forfall, død.  Men på ett punkt begikk han et feilskjær. Han spådde en ny oppgang for den europeiske kultur i nasjonal-sosialismen. Så legger han større vekt på de biologiske krefters betydning for kulturutvikling enn ideenes tankekraft. Den franske paleontologen, Teilhard de Chardin, (1881-1955), bekreftet begge forskerne.4

En tradisjonell, men unyansert tenkemåte, er at fra opplysningstiden har utviklingen bare gått fremover. Det interessante i den sammenheng er særlig teorien om kimen til forfallet. Ligger den som en ond surdeig allerede på en kulturs "oppløpsside"? Den arabiske verden har ikke hatt en tilsvarende opplysningstid. De oljerike islamske landene er de "fattigste", og har ytt utrolig lite innenfor forskning og vitenskap. Islam setter en effektiv stopper for den frie tanke. Islams stjerneuniversitet, Al-Azhar i Kairo, er et godt eksempel på det. Det er den frie tanke gjennom all historisk tid som har satt forskning og utvikling i gang. Irans Ayatollah Khomeieni talte med voldsomme ord mot alle slags musikk, ikke bare rock and roll og rap: “Musikk korrumperer de unges sinn. Det er ingen forskjell mellom musikk og opium.”5  Kapitlets overskrift er rett og slett: “How Allah killed sciance?” “Hvordan Allah drepte vitenskap.” Vitenskapelige nyvinninger innen islam er nærmest lik null. Forskningen på alle nivåer har fått verden, Europa og Norge til å gjøre store fremskritt.  

Professor David Bukay ved Universitetet i Haifa har skrevet om hva moskeen også brukes til.6   Biskopene i Sør- og Nord-Hålogaland kan ikke vite mye om dét!  Hva vet de øvrige biskopene i Dnk om det? Moskeen er hovedsted for rekruttering av selvmordsbombere den siste natten de lever. Universitetet(ene) er nest viktigeste rekrutteringssted. Det bes bønner for shaiden for å rense “ånd, sjel og legeme”. Han skriver testamente. Barberer og parfymerer seg. Bukay beskriver flere detaljer. Boken bør oversettes. Mine referanser her finnes på s. 110, under overskriften “Suicide as a Political Goal”. “Selvmord som et politisk mål”. Det samme kan selvsagt en fremtidig moské i Tromsø eller Bodø brukes til!

I den politiske verden er vi nordmenn viden kjent for å være gode. Vi ser det bare ikke selv. Vi er fredsmeklere overalt. Samtidig er det like klart at norske meklere i Midtøsten-konflikten ikke har forstått den religiøse dimensjonen som Midtøstenfolk er sterkt opptatt av. Utenriksminister Støre har ikke fått med seg at Hamas-muslimene har lov og rett til å lyve for vantro – ikke-muslimer – hvis det tjener Allahs sak. Samtidig er den vesterlandske gudsdimensjonen knapt synlig. Selv en kirkestatsråd ville ikke svare journalisten på spørsmålet: Tror du på Gud? Fra gymnastiden har Spenglers teorier vært en del av min skygge: "Vesterlandenes Undergang?" Både Toynbee og Spengler har påvist at utroskap mot nedarvede verdier, egne religiøse overleveringer, gjennomsyrer folket så sterkt at nasjoners væren trues.

Skolen min hadde klassesett av Toynbee. "Historien i nytt lys", en overkommelig bok som inneholdt hovedteoriene hans. Hvem kan tenke seg et Europa som ikke eksisterer lenger?  Lektor Aasmund Hoel7  lærte oss om rikers vekst og (for)fall. Akkurat som det enorme Romerriket gikk i oppløsning, selv om "romere" fortsatt lever i ulike land, slik ser jeg for meg at de europeiske nasjonene kan komme til å gå til grunne, mens "europeere" fortsatt blir værende omkring, men som dhimmi-mennesker under islamsk vanstyre. Det siste store slaget mellom det kristne Europa og arabiske muslimer sto utenfor Wiens bymurer i 1683.8  Særlig rundt om i Europas større byer gror sharia-gettoene opp som paddehatter. For ikke lenge siden uttalte en imam at nå trenger vi ikke tradisjonelle våpen lenger. Vårt nye våpen er kvinnens skjød.

Med den voldsomme forakt islam har for alt vi står for, og med den omtrentlige gudstroen som Norge og Europa møter islam med i dag, så er det bare "kuler og krutt" som kan stanse dem. Det ble uttalt i Frankrike at nå er det bare flyvåpen og infanteri som kan ordne opp i ghettoen. Fransk politi går ikke inn i denne spesielle ghettoen lenger. Islamiseringen er som en mektig flodbølge, en tsunami. Som ex-medlem av Den norske kirke avviser jeg bestemt den frekke påstanden at Allah og Jahve er samme guddom! Det hadde vært biskopenes viktigste oppgave å gjøre det! De to gudene opphever hverandre gjensidig.9  Vår Gud er Abraham, Isak og Jakobs gud, som vi kjenner som Jesus Kristus – “Jeg og Faderen, vi er ett.”  

“Araberne  forstår garantert av JHVH, Abraham, Isak og Jakobs Gud ikke er samme som Allah, islams guddom. En palestinsk araber – en verdenskjent autoritet på islam – har kategorisk uttalt at Koranens  Allah ikke er den samme som Bibelens Gud.”10

  • Navnet Allah er ikke det arabiske navnet for Bibelens Gud som er JHVH, selv om det er brukt i oversettelsen av    Bibelens tekster til arabisk. Konsonantene JHVH leses enten Jahve eller Jehova. Ibid.
  • “Allah er et rent arabisk uttrykk som blir brukt med henvisning til en arabisk guddom.” Ibid. S.256. (Og Robert Morey: “The Islamic Ìnvasion”, s.48.
  •  “Allah er et egennavn som bare kan brukes om deres (arabernes) særegne gud.”  Hastings Encyclopedia of Religion and Ethics. Omtalt i Morey.
  • “Allah var kjent for de før-islamske  araberne; han var en av avgudene i Mekka.” Ibid. Encyclopedia of Islam, omtalt i Morey, s. 48.
  • “Allah, måneguden, var gift med solgudinnen.  Sammen fikk de tre gudinner som ble kalt ‘Allahs døtre’. Disse tre gudinnene ble kalt al-Lat, al-Uzza og Manat.” Ibid. Koran 53.
  •  “I Arabia ble solguden sett på som en kvinnelig guddom og månen som en mannlig guddom. Navnet Allah ble brukt som personnavn på måneguden.” Ibid.11

Vi skal se hvordan EU-ledere
på topp-planet jobber. Under overskriftene "EU forræderi i Sverige!" "Statskupp i Sverige!" "EU-grunnloven vedtas uten folkeavstemming!" siterer jeg: "Mandag den 17. september var EUs nye grunnlov oppe til debatt i Stockholm under tilstedeværelse av den svenske EU ministeren og utenlandske EU-eksperter. Alt foregikk på engelsk, og behersket man ikke EU-jussen på engelsk hadde man ikke noe der å gjøre. Der fantes ingen skriftlig oversettelse og ingen tolker var tilstede. Tydeligere kunne man ikke vise sin forakt og arroganse overfor EUs egne borgere".

Utviklingstrekk i samfunnet er "tegn i tiden", tegn på det motsatte av vekst og fremgang. Ett illevarslende tegn på en kultur i oppløsning, påpekte Toynbee, er også oppløsningen av alle seksuelle normer. Om homsebevegelsens Gudfiendtlige agenda.12

Det oppsto en radikal bevegelse i vårt land i siste halvdel av 1800-tallet. Politiske programmer ble tilbudt folket vårt. Arbeiderpartiet begynte å forandre samfunnet. Tidene ble bedre. Bevegelsen skapte arbeidsplasser. Sosiale ytelser ble til. Partiet vokste seg stort. Det er ingen tvil om at det samfunnet denne bevegelsen etter hvert fikk til, nyter vi godt av den dag i deg. Mot dette hevder jeg, og det kan dokumenteres at den sosialdemokratiske bevegelsen er en motkultur. Bevegelsen har bekjempet kirken og kristendommen til denne dag.

Ved stortingsvalget i 1918 led partiet et forsmedelig valgnederlag. Hvorfor skjedde det? Stemmetapet var dramatisk! Årsaken lå opp i dagen. Bevegelsen og partiet hadde satset på programposten som gikk ut på at kristendomsundervisningen skal ut av skolen. Det ville ikke det norske folk ha noe av og svarte med stemmeseddelen! Men den neste "ulykken" var like katastrofal, men virket ikke avskrekkende nok. Årsaken til "glemselen" var trolig den spontane glede det norske folk opplevde på bakgrunn av programmet "kristendommen skal ut av skolen” ble tatt bort.13

Puggeskolen hadde fått et banesår. Selv ikke Alexander Kiellands historie om "Lille Marius og flere byer i Spania" gjorde at folket skjønte alvoret. Det norske Arbeiderpartis nye parole het: "Vi vil liberalisere skolen". 0i, oi, hvor passer ikke kunnskapsminister Djupedal inn i bildet! Jeg vil hedre min far, Gunnar Dovlands minne, i denne sammenhengen. Han var politisk engasjert før han ble myndig. Medlem i AP i mange år, medlem i Evje kommunestyre i flere perioder, en tid ordfører. Jeg ga far Hareides bok og sa: “Far, hvis du er engstelig for å måtte revidere dine politiske kongstanker, så les ikke boka. Men tar du sjansen, så les den.” (Jeg visste at han ville lese boka.) Far forlot - med smerte - sitt gamle parti. Han følte seg sveket.

Liberaliseringen har bevegelsen virkelig fått til. Kristendomsundervisningen ble ikke lenger limet som holder skolefagene og skolen sammen. Kampen om Oslo Lærerskole ble en fanesak. Arbeiderpartiet ville ha kontroll med undervisningen. Katekismen ble borte. Salmesangen ble luftet ut. Bibelhistorie ble også et kampfag. Aller viktigst for Ap i Norge er å kontrollere biskopene og kirken, og det har de sannelig greid! Sveriges tidligere statsminister,
Tage Erlander, kjent for sin holdning og uttalelse: “Betal dom presterna godt, så får ni inte problemer med dom.” De siste kirkevandalene, Trond Giske og Øystein Kåre Djupedal, raserte det som var igjen. Arbeiderpartiets motstand mot kirke og kristendom er etter min mening uendret.  Språkføringen er bare blitt ulnere - pinligere. Partier på høyresiden har i liten grad hatt vilje til å demme opp for Aps rasering av vår kristne kultur. Jeg tolker resultatet av denne utviklingen som helt i tråd med Arnold Toynbees og Oswald Spenglers forskning.

Den norske kirke ble tidlig trukket inn i striden. Men kirken ble en slags "sviresøster". Med den liberale teologien kom den negative bibelkritikken. I denne tidlige tiden blandet Universitetet seg inn i kirkestriden. Vi fikk en professoransettelse på Universitetets Teologiske Fakultet som førte til kirkelig jordskjelv. Det Teologiske Menighetsfakultet ble stiftet. Den liberale teologien fikk etter hvert sterkt fotfeste i kirken. "Har Gud virkelig sagt?"14  Skarpe stridigheter oppsto. Mest kjent er striden mellom biskop Schjelderup og professor Ole Hallesby. Alt dette var forpostfektninger. Så fikk vi abortstriden. Ulike regjeringer har hjulpet til med å fjerne salmesang og bordbønn i skolen. Og hvilken fanesak, herr statsråd Djupedal? (Nå fylkesmann i Aust Agder.) Har du virkelig ikke større vyer for barna og oppvoksende slekt?  Skolen skal avkristnes!

Abortloven ble vedtatt i 1975. Og kommer Sorteringsloven! Fra 1975 og til i dag ville vi ha vært en nasjon med godt over en halv million flere mennesker.  Offisielt er antall aborter 15000 årlig. Abortloven er blitt et grusomt medansvar for oss. En dag tar vår Guds tålmodighet slutt. “Det går troll i ord.” Vi er på en “glideskala” som er uhyggelig.  Aftenpostens store overskrift på nyhetssiden 31.1.2011 skal bli stående som et skrekkens eksempel: “Formelt har en kattunge bedre beskyttelse enn et barn.” Nasjonens aborterte barn ofres på Moloks alter.15

Norsk Lov har en strafferamme på 21 år for mord. Norges Storting har gjort det lovlig å drepe barn i mors liv.  Drepte barn er Kongeriket Norges ukristeligste tabuord. Uskyldig blod roper til himmelens Gud. Barneofringene til Molok er livstruende for enhver kultur. Det ryker illeluktende fra Moloks alter. Den "arbeidsstokken" vi importerer i dag, for å erstatte de vi drepte, kommer i alt vesentlig fra en kultur og religion som har vært i jihad (krig) med jødedom/kristendom/annerledes troende og hele den vestlige kultur i nesten 1400 år på 3 kontinenter, nemlig islam.16

Da abortloven ble innført i Norge skjønte mange at vår nasjon lever på "lånt tid". Det er faktisk ikke mulig for en nasjon som dreper 15000 barn årlig å overleve. Vi er i krig med selv livet. Det helligste og dyrebareste vi eier. Jeg kommer på Johan Falkbergets spørsmål: “Hvem har krenkt det evige livet.” Hvem er uten skyld? Vi kan ikke unngå å stille spørsmålet: Hvor langt er vår kulturs oppløsning kommet? Det er en klar parallell situasjon med resten av Europa.  Om ikke daglig, så i alle fall ukentlig, hører vi at vi ikke har nok arbeidskraft her i landet. Vi må importere arbeidskraft til Norge. Politikeren snakker seg varme på saken. Kirkens ledere er tause om saken. Det er ingen tvil om hva som har ført til denne grenseløst ulykkelige sitasjonen for Norge og for hele den Vesterlandske kulturen.

Kjell Magne Bondevik og Øystein Kåre Djupedal! Jeg har et spørsmål, selv om dere for lengst er ut av regjeringer. Kan dere virkelig mene at anti¬mobbekursing skal få slutt på mobbingen? I TV1 programmet Debatten  17.2.2011 satt 7 lærde menn og kvinner, hvor en var ordinert prest. Ikke av dere så mye som nærmet seg vår felles barnelærdom. Men den er jo fjernet fra våre barns oppvekst. Reformator Martin Luther forklarer summen av budene. Følgende lærdom og kunnskap har også havnet på Moloks illeluktende offersted.

Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele din hug. Dette er det største og første bud. Men det er et annet som er like stort: Du skal elske din neste som deg selv.17

Det er mangel på respekt for Guds bud og Jesu Kristi lære som er årsaken. Derfor er forfallet ganske synlig for den som vil se. Landets abortlov er å spotte Gud.  5. bud sier at du skal ikke slå i hjel. Luthers forklaring er: Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke skader vår neste på kroppen eller gjør ham noe vondt, men hjelper og støtter ham i nød og fare. Det er troen på Abraham, Isak og Jakobs Gud, og Jesus, som virkelig skaper respekt for medmennesket. (Unnskyldningen om at det var mobbing før i tiden nytter ikke.) For en god del år siden ble jeg bedt om å holde et foredrag i en Rotaryklubb. I samtalen som fulgte spurte jeg om det er noen av budene som kan tenkes overflødig. Bare en svarte. Han mente at budene var gode og nødvendige for menneskene, men han kunne kanskje tenke seg å kutte ut det første bud: "Du skal ikke ha andre guder enn meg". For meg ser det ut til at vi er ved en slags veis ende – sist på blindgata.  Vi er blitt en kultur som forvitres. Utroskapen mot Gud og Guds ord har også erobret kirken i Norge.

Vår tros røtter gror i jødedommen. Vår nasjons ulykke er at vi på grunn av erstatningsteologien har mistet troens røtter. Den går ut på at Guds løfter til Abraham, Isak og Jakob er overtatt av kirken.18  Er det mulig å tenke seg at Den norske kirke sammen våre biskoper, og andre kristne kirker har overtatt eiendomsretten til disse løftene? Guds løfter gjelder til evig tid. Leder og biskop for lutherske kirker i Midtøsten, Munib Younan, vil sammen med organisasjonen Sabeel19  fjerne de historiske bøkene fra Det gamle testamente. Israels flere tusenårige historie skal fjerne. Palestina-arabernes “historie” skal inn bakdøra.

Det siste som har skjedd i denne sammenheng er at kirketekster med Isaks navn foreslås byttet ut. Dette er et fatalt knefall for islam, som hevder at arveretten skulle ha tilfalt eldste sønnen Ismael, som ble arabernes ættefar.20    I dag er vi blitt en synsende kirke. Derfor er kirkens tenkeboks oppfunnet. “Tenkeboksen” er noe en “går inn i” for å komme ut igjen med en helt annen mening – om det Guds ord det gjelder. Eksegese betyr utleggelse av Guds ord, men er gått ut på kirkelig dato. Eisegese, som betyr å legge inn i teksten tanker som er trendy, er blitt den såkalt vitenskaplige teologiske metode. I praksis betyr eisegese å tilpasse Guds ord til tiden, kirken rir på bølgen.

Arnold Toynbee og Oswald Spengler kom fram til at den gjennomsnittlige levetid for en kultur dreide seg om cirka 1200 år. Når begynte vår kultur å vokse og gro? Når oppsto det vi kaller for kulturens topp-periode? Det er ikke vanskelig å peke på oppløsningstendenser. Hvorfor begynte den?  Innenfor de 1200 gjennomsnittsårene er altså en periode på toppen. Er det ikke grunn til å reflektere over: Hvor befinner vi oss i dag? Hvor langt er forfallet kommet? Dette spørsmålet må bli ubesvart!

Guds menighet er jordens største under! Mens verdens skikkelse hast forgår, er Kristus i all evighet den samme, og fast hans rike på sin klippe står. Mens verdens riker stiger og de synker, går kirken mot fullkommenhetens vår.' Takk, post mortem,  til dikteren!21

Den verste tragedien som kan ramme “folk og land” er at islam og sharialoven skal bite seg fast. Vi vil ha oss frabedt Malmøtilstander i Norge. Med EU som døråpner for denne utviklingen ser fremtiden skremmende ut. Slik folkevandringen var en viktig faktor ved Romerrikets fall, mener jeg at vår tids folkevandring, som representerer en totalt annerledes og krigersk kultur som vil bli Vesterlandenes skjebne. Vi må ikke være så naive at vi lukker øynene for islams lære om Krigens Hus (dar-al harb) og Fredens Hus (dar-al islam). Det norske folk kan heller ikke legge skyld på andre. Folket ser ikke ut til å ha den indre styrke til å tåle trykket fra ørkenen. Vår Gud er ikke lenger vår faste borg!
----------------------------------
1 Edward Gibbon (1737 1794. Britisk forsker. Hovedverk “History of the Decline and Fall of the Roman Empire.”
2 NB! I tid nokså sammenfallende med Oswald Spengler i Tyskland.
3 “Der Untergang des Abendlandes.”
4 Paleontologen tolker arkeologers funn.
5 Robert Spencer: “The Politically Incorrect Guide to Islam”, kp. 7.
6 Boken “Total Terrorism in the name of Allah.” Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Denne boken bør også oversettes.
7 Språklærer ved Hornnes off. Landsgymnas.
8 Den muslimske hæren besto av 250 tusen soldater. Den polske general Jan Sobieski. Hovedverk om islams kriger fra Muhammed til vår tid er Paul Fregosi: JIHAD in the West.
9 2. Mosebok 3:14
10 Ramaon Bennett: Muren, Kp. 9 “I Muhammeds fotspor.” Og Robert Morey.
11 Morey s. 50.
12 Janet L. Folger: “The Criminalization of Christianity.” Under-tittel: Read this book before it becomes illegal.
13 Dr. Theol Bjarne Hareide: “Kristendomnmen skal ut av skolen.” Se Dag Kulleruds artikkel i Aftenposten 12.10.2007 om Trond Giske og Dnk.
14 1. Mosebok 3:1.
15 En semittisk gud dyrket av bl.a. ammonittene, kanaanittene, fønikerne o.a.kulturer. Omtales i 2. Kongebok 16:3 og 21:6.
16 Paul Fregosi! NB. Bør oversettes til norsk!
17 Luthers lille Katekisme: Hva er summen av budene.
18 1. Mosebok 17 om landløftene. Studér hele boken.
19 En frigjøringsteologi på “luhersk grunn”, men uluthersk! Har forgrening i Den norske kirke.
20 1. Mosebok 16-17.
21 Ronald Fangens salme fra 1942. Nr. 542 Norsk Salmebok.

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 812 guests og ingen medlemmer på besøk.


 
E-post: fmi[at]fmi[dot]no – Kontonr.: 3905.24.78654.
FMI ©2006-2015