header

Vedtektene slik de lyder etter vedtektsendring 19. september 2020.

Organisasjonsnummer: 994 552 554.

INNLEDNING

Den liberale innvandringspolitikk og den dramatiske økningen av antall innvandrere stiller det norske folk overfor en ny skjebnesvanger situasjon: Valget mellom et ensartet nasjonalt samfunn som vi kjenner som vårt, eller et samfunn med mange etniske minoriteter av helt fremmede folkeslag og kulturer. Dette er et valg som om noen år ikke kan gjøres om igjen, dersom det ikke blir ført en meget streng innvandringspolitikk.

NAVN

1.0    Organisasjonens navn er Folkebevegelsen Mot Innvandring og med forkortelsen FMI. Navnet kan skrives på begge norske målformene. (Folkerørsla – nyn.) Ved ønske om skifte av organisasjonsnavn skal forslaget framlegges på et ordinært landsmøte. Deretter kan forslaget vedtas på neste ordinære landsmøte, og krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Organisasjonen er en selveiende institusjon med medlemmer.

IDÉGRUNNLAG

1.1     Alle folkeslag har rett til et hjemland som er deres eget, hvor de kan videreføre egen kultur og egne tradisjoner. Ingen har rett til å overta andres hjemland, hverken gjennom innvandring eller væpnet invasjon. Et hvert lands borgere har, hver i sitt land, fortrinnsrett til dette som sitt hjemland.   

1.2     Alle  mennesker, uansett rase eller kulturell bakgrunn, har samme menneskeverd og skal vises den samme respekt som våre egne landsmenn, uansett om de befinner seg i eller utenfor Norge. Vi forventer at de på sin side viser oss og våre tradisjoner og kultur den samme respekt. Utenlandske borgere i Norge må respektere at de er her som våre gjester.            

1.3    Generelt sett er det best for det enkelte menneske å kunne forbli i sitt eget folks fellesskap. Enhetlige stater gir et bedre grunnlag for et velordnet og harmonisk samfunn enn stater preget av spenning mellom etnisk forskjellige folkeslag og kulturer.

1.4      Hvert land bør løse sine problemer innen eget område, eventuelt med bistand utenfra. De problemer som følger med den sterke befolkningsveksten i Asia, Afrika og Syd-Amerika kan ikke løses ved at europeiske stater åpner sine grenser for disse nærmest uendelige folkemasser. 

1.5      Norge er en stat med suveren rett til å bestemme over egne forhold. Det kan ikke aksepteres at utenlandske pressgrupper eller internasjonale organisasjoner blander seg inn i landets innvandringspolitikk.

1.6      Utlendinger må ikke gis fortrinnsbehandling i forhold til norske borgere. Stemmerett må være knyttet til norsk statsborgerskap, med alle de lojalitetsforpliktelser dette medfører.

Statsborgerskap må bare gis etter relativt langt opphold i landet.

FORMÅL

2.1     Å arbeide for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

2.2      Å arbeide for at alle sider av innvandrings-problematikken blir alminnelig kjent. Herunder er det viktig å fokusere på befolkningseksplosjonen i "Den tredje verden", dens dimensjoner og konsekvenser.

2.3     Å arbeide for en offentlig debatt om innvandringspolitikken, der først og fremst våre rikspolitikere må vise hva de står for i dagens situasjon, og hva som er deres langtidsmål på dette felt. Der må i offentlig regi utarbeides konsekvensanalyser for alternative årlige innvandringskvoter.

2.4     Å arbeide for at det skal holdes folkeavstemning om innvandringspolitikken.

2.5     Å motarbeide enhver form for innskrenkning i vår tale og trykkefrihet. Statlig TV og radio må pålegges å sørge for balanserte reportasjer og fremstillinger fra alle hold.

2.6     Å motarbeide enhver bruk av offentlige midler til offentlig organiserte holdningskampanjer vedrørende innvandringspolitikken.

Dette gjelder også offentlig støtte til private organisasjoner. Alternativt må tilsvarende støtte gis til organisasjoner som er mot innvandring. Under ingen omstendigheter må påvirkning skje gjennom skoleverket.

PRAKTISKE VIRKEMIDLER

3.1      Den alminnelige innvandringsstoppen som er vedtatt av Stortinget i 1975, må respekteres, og ikke gjøres illusorisk ved et mangfold av dispensasjoner.

3.2      Norges internasjonale bistand må anvendes direkte i problemområdene, og ikke til mottak/underhold av innvandrere i Norge.

3.3     Virkelige flyktninger bør hjelpes, men fortrinnsvis gjennom FNs Høykommissær for flyktninger, og i det nærmest trygge land på eget kontinent. Flyktninger som mottas i Norge må, før oppholdstillatelse innvilges, erklære seg villige til å reise tilbake til sine hjemland så snart det er trygt.

3.4      Asylsøkere på flukt fra politisk eller religiøs forfølgelse bør bare gis oppholdstillatelse dersom Norge er det første land på fluktveien hvor de kunne få asyl. De som bare søker økonomiske fordeler må avvises, og likeså de som kommer uten reisedokumenter og ikke vil si hvor de kommer fra. Transportselskapene må pålegges ansvar for tilbakesendelse av uberettigede asylsøkere.

3.5      Folkebevegelsen mot innvandring vil søke å nå sine mål gjennom opplysningsvirksomhet overfor allmennheten, de politiske partier og våre stortingsrepresentanter. Folkebevegelsen er ikke knyttet til noe bestemt parti.

MEDLEMSKAP

4.1       Enhver kan bli medlem, som er fylt 16 år og erklærer seg enig i folkebevegelsens idégrunnlag og målsetting.

4.2      Medlemskap i organisasjoner som forfekter totalitære eller rasistiske synspunkter er uforenlig med idégrunnlaget, jfr. 1.1 og 1.2. Det anses som utmelding av organisasjonen om et medlem motarbeider målsettingen. Styret avgjør hvem som til enhver tid er berettiget til medlemskap.

4.3      Medlemskontingenten er kr 300,- per år. Styret fastsetter kontingenten, kun på ordinære styremøter.

4.4      For å unngå krav på medlemskontingent for inneværende år, må medlemskap sies opp skriftlig senest i løpet av desember måned foregående år.

LANDSMØTE, STEMMERETT OG VALGBARHET

5.1      Landsmøtet er Folkebevegelsen mot innvandring sitt høyeste organ, med unntak av pkt. 5.2, og skal holdes hvert år innen utgangen av oktober måned. Innkalling skjer direkte til medlemmene og med minst 1 måneds varsel. Forslag som medlemmene ønsker skal behandles, bør være sendt styret 3 uker før landsmøtet.

5.2      Folkebevegelsen ledes av et landsstyre med 3 til 5 personer som er selvsupplerende ved alminnelig flertall.

5.3      Ethvert medlem har stemmerett så sant medlemskontingent er betalt. Medlemmer som blir foreslått valgt til tillitsverv i organisasjonen, må fylle 18 år samme år som man innstilles. 

VEDTEKTSENDRINGER OG OPPLØSNING

6.1      Endring av vedtektene foretas kun på ordinært landsmøte og krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Forslag til vedtektsendringer må sendes skriftlig til styret minst 2 måneder før landsmøtet.

6.2      Oppløsning av Folkebevegelsen mot innvandring kan bare behandles på ordinært landsmøte, og krever minst 3/4 flertall av de avgitte stemmene. Blir organisasjonen vedtatt oppløst, skal det innkalles til ekstraordinært landsmøte 3 måneder senere.

6.3      Ved oppløsning tilfaller folkebevegelsens mulige formue et beslektet formål etter landsstyrets nærmere bestemmelse.


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

FMI ©2006-2015